Polityka prywatności strony internetowej www.dinoartstudio.pl

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika. przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych a także informuje o używaniu plików cookies,

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych, oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pan Amadeusz Łuczyszyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Blue Project”, z siedzibą przy: ul. Herbowa 252b/2 Rzeszów 35-317, NIP: 8133834464 (zwany dalej: „Właściciel„).

II. Cel przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego wykonywania umów i usług, oraz wystawiania dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji handlowej.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zawarcia umowy,

b. dokonania rozliczeń;

c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, lub wykonanie usług;

d. korzystanie przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. Rodzaj danych.

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. dokonywania zakupów, tworzenia umów, wykonywania usług.

 • imię i nazwisko;
 • nazwa podmiotu;
 • NIP/PESEL
 • płeć;
 • adres dostawy
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres e-mail;

b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • data urodzenia;
 • numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
 • numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

3. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane:

 • fax,
 • adres do rozliczeń,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer paszportu,
 • numer karty pobytu,
 • numer zagranicznego dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców).

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016. p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili wyrażenia chęci dokonania transakcji (np. w przypadku utworzenia umowy) lub potwierdzenia już dokonanej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia;

a. zawarcia umowy,

b. dokonania rozliczeń;

c. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, lub wykonanie usług;

d. korzystanie przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy).

V. Prawa przysługujące użytkownikowi.

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania nie wpłynie na wcześniej dokonane czynności związane z przetwarzaniem danych.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie wszystkich zapisanych i przetwarzanych do tej pory przez administratora danych osobowych.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika, oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. Określenie odbiorców danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych dysponuje danymi w celach ściśle określonych polityką prywatności i nie przekazuje danych osobowych Użytkownika żadnemu z podmiotów zewnętrznych chyba, że:

 • Użytkownik sam tego zażąda,
 • podmiot trzeci zwróci się w odpowiedniej formie do administratora danych osobowych, a Użytkownik w sprawie którego podmiot trzeci się zgłosił ten fakt potwierdzi,
 • administrator danych osobowych zmuszony jest powierzyć dane osobowe Użytkownika podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru, oraz dostarczenia przesyłek.
  2. Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika do właściwych organów w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

VII. Okres przechowywanie danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych przechowuje dane Użytkownika;

a. Faktury, umowy, dokumenty skarbowo-podatkowe i inne dokumenty przechowywane w ramach prawnych obowiązków ciążących na administratorze, w których zawarte są dane osobowe Użytkownika, administrator przechowuje przez obowiązkowy czas określony prawnie, z tym że nie jest to okres krótszy niż pięć lat od roku następnego, po roku w którym dana umowa bądź inny dokument wygasł, lub jak w przypadku przechowywania faktur przez pięć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego.

b. Dane osobowe Użytkownika przechowywane w celach reklamowo-marketingowych (np. przesyłanie aktualnych ofert, promocji i informacji handlowych), administrator może przechowywać do 30 dni roboczych od czasu:

 • zażądania usunięcia danych osobowych,
 • zażądania ograniczenia używania danych osobowych,
 • sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. Pliki cookies.

1. Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies„) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej(np. za pomocą komputera lub smartfonu), oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statycznych, oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, mogą być dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

 • wordpress_a864bbada3964dbe9c68c9748b698477
 • wordpress_logged_in_a864bbada3964dbe9c68c9748b698477
 • wordpress_test_cookie
 • wp-settings-1
 • wp-settings-time-1

5. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenie specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczone w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkownika witryny;

e. Dostosowania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszenia witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.